معرفی اعضای مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر

صفحه نخست

 

بسمه تعالی

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: رحمت الله احمدی

نام پدر: غلام نبی

1354 تاریخ تولد:

شهر کابل: محل ولادت

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: فارغ التحصیل سطح سه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی

تحصیلات کلاسیک: دانشجوی کارشناسی مدیریت

سوابق اجرایی:

1) ریاست مرکز در دوره اول و مدیر مسئول نشریه نسل فردا (1384)

2) مسئول بخش مالی و اجرای مرکز. در دوره دوم (1385)

3) مسئول بخش علمی مرکز در دوره سوم (1386)

4) مسئول بخش علمی و عضو هیأت مدیره مرکز در دوره چهارم(1387)

5) معاونت ریاست مرکز و سردبیر نشریه نسل فردا دردوره پنجم(1388)

6) عضو هیأت مدیره و سردبیر نشریه نسل فردا در دوره ششم(1389)

7) مدیر فنی سایت طلوع فجر در دوره هفتم (1390)

8) عضو هیأت امنای صندوق ولیعصر(عج) از سال 1388 به بعد

9) مسئول هیأت مدیره مرکز در دوره هشتم (1391)

10) مسئول کمیته فرهنگی مرکز در دوره نهم (1392)

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: محمد رضا اکبری

نام پدر: محمد سرور

تاریخ تولد: 1351

محل ولادت: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: فارغ التحصیل سطح چهار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی

تحصیلات کلاسیک: دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات اجتماعی

سوابق اجرایی:

1) ریاست مرکز در دوره چهارم(1387)

2) مسئول کانون قرآنی طه در دوره پنجم(1388)

3) عضو هیأت مدیره مرکز در دوره ششم (1389)

4) مسئول کمیته فرهنگی در دوره هفتم (1390)

5) عضو هیأت نظارت مرکز در دوره نهم ( 1392)

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: عبدالحکیم اکبری

نام پدر: جانعلی

تاریخ تولد: 1350

محل ولادت: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: سطح سه حوزه

مدرک تحصیلی حوزوی: کارشناسی فقه و معارف اسلامی

سطح تحصیلات کلاسیک: دیپلم

سوابق کاری:

1) مسئول نمایندگی در سال 1387

2) سردبیر نشریه امید فردا درسال 1388

3) مسئول بخش روابط عمومی نمایندگی در سال 1389

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: عبدالغفور بهرامی

نام پدر: حسین علی

تاریخ تولد: 1354

محل ولادت: ولایت غزنی

 

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: فارغ التحصیل سطح چهار حوزه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه ومعارف اسلامی

سطح تحصیلات کلاسیک: دانش جوی کارشناسی حقوق

سوابق کاری:

1) مسئول کانون قرآنی طه در سال 1386 و 1387

2) سردبیر نشریه نسل فردا سال 1388

3) مسئول بخش علمی در سال 1389

4) مسئول کمیته فرهنگی مرکز و مدیر مسئول نشریه نسل فردا در دوره هفتم ( 1390)

5) مسئول روابط عمومی مرکز در دوره هشتم ( 1391)

6) مسئول هیأت نظارت مرکز در دوره نهم ( 1392)

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: علی شا بهادری

نام پدر: محمد ابراهیم

تاریخ تولد: 1366

محل ولادت: ولایت غزنی

 

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: ندارد

مدرک تحصیلی: دیپلم

سطح تحصیلات کلاسیک: دیپلم

سوابق اجرایی:

1) مدیر سایت نمایندگی اصفهان در سالهای 1387 و 1388

2) معاونت بخش فرهنگی نمایندگی در سال 1387

3) مسئول فنی سایت طلوع فجر در سال 1389

4) مسئول نمایندگی اصفهان در سال 1390

 

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: عبدالعلی حسنی

نام پدر: جانعلی

تاریخ تولد: 1357

محل تولد: ولایت غزنی

 

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: فارغ التحصیل سطح چهار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فرهنگ ومعارف اسلامی

سطح تحصیلات کلاسیک: دانشجوی کار شناسی علوم سیاسی

سوابق اجرایی:

1) مسئول بخش علمی در سال اول تاسیس مرکز(1383)

2) مسئول بخش فرهنگی در سال دوم(1384)

3) سردبیر نشریه نسل فردا در دوره سوم(1385)

4) مسئول کمیته فرهنگی ومدیر مسئول نسل فردا در دوره چهارم(1386)

5) مسئول کمیته فرهنگی ومدیر مسئول نسل فردا در دوره پنجم(1387)

6) ریاست مرکز در دوره هفتم (1390)

7) معاونت کمیته فرهنگی در دوره نهم(1392)

8) مدیر فنی سایت طلوع فجر در دوره نهم(1392)

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: عزیزالله خلیلی

نام پدر: عبدالرشید

تاریخ تولد: 1353

محل تولد: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: فارغ التحصیل سطح چهار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی

سطح تحصیلات کلاسیک: کارشناسی ارشد مدیریت

سوابق اجرایی:

1) سردبیر نشریه نسل فردا دوره اول (1384)

2) مدیرمسئول نشریه نسل فردا دوره دوم (1385)

3) مدیرسایت مرکز در دوره پنجم (1388)

3) عضو هیأت مدیره مرکز دوره ششم (1389)

4) مدیر مسئول نشریه نسل فردا در دوره هشتم (1391)

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: محمد عیسی رحیمی

نام پدر: حسین علی

تاریخ تولد: 1354

محل ولادت: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: فارغ التحصیل سطح چهار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی

سطح تحصیلات کلاسیک: دانشجویی کارشناسی مطالعات اجتماعی

سوابق اجرایی:

1) مدیر مسئول نشریه نسل فردا در دوره دوم (1385)

2) مسئول کتابخانه رسول اکرم در دوره سوم(1386)

3) مسئول رابط عمومی مرکز در دوره چهارم(1387)

4) مسئول کمیته علمی در دوره پنجم (1388)

5) ریاست مرکز در دوره ششم (1389)

6) مسئول هیات مدیره در دوره هفتم(1390)

7) عضو هیات مدیره در دوره هشتم(1391)

8) معاون رئیس و مسئول روابط عمومی مرکز در دوره نهم(1392)

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: عصمت الله رضای

نام پدر: براتعلی

تاریخ تولد:

محل ولادت: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: فارغ التحصیل سطح چهار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق

سوابق اجرایی:

1)مسئول سایت طلوع فجر در دوره هفتم(1390)

2)مسئول کمیته علمی و مسئول سایت طلوع فجر مرکز در دوره هشتم(1391)

3)مسئول سایت طلوع فجر در دوره نهم(1392)

4)معاونت کمیته مالی و صندوق حضرت ولی عصر(عج) در دوره نهم(1392)

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: غلام نبی شریفی

نام پدر:

تاریخ تولد:

محل تولد: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: فارغ التحصیل سطح چهار

مدرک تحصیلی: کارشناسی فقه معارف اسلامی وکارشناسی ارشد فقه و حقوق

سطح تحصیلات کلاسیک: کارشناسی ارشد فقه و حقوق

سوابق اجرایی:

1)مسئول کمیته فرهنگی مرکز در دوره هشتم(1391)

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: براتعلی صاحبی

نام پدر: همت علی

تاریخ تولد: 1359

محل تولد: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: فارغ التحصیل سطح سه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فرهنگ ومعارف اسلامی

سطح تجصیلات کلاسیک: دانش جوی کارشناسی ارشد اقتصاد

سوابق اجرایی:

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: محمد رضا علیزاده

نام پدر: غلام محمد

تاریخ تولد: 1347

محل ولادت: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: سطح سه حوزه

مدرک تحصیلی: کارشناسی فقه و معارف اسلامی

سطح تحصیلات کلاسیک: دیپلم

سوابق اجرایی:

1) مسئول بخش روابط عمومی نمایندگی سال 1387

2) مسئول نمایندگی اصفهان سال 1388 و 1389

3) مسئول نمایندگی اصفهان در سال 1391

4) مسئول نمایندگی اصفهان در سال 1392

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: قربانعلی فهیمی

نام پدر: عبدالعلی

تاریخ تولد:

محل ولادت: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: سطح دو حوزه

مدرک تحصیلی: دیپلم

سوابق کاری:

1) نماینده مرکز در افغانستان در دوره اول و دوم(1384-1385)

2) سردبیر نشریه نسل فردا در دوره سوم (1386)

3) مسئول بخش مالی در دوره چهارم (1387)

3) عضو کانون قرآنی طه در دوره پنجم و دوره ششم (1388- 1389)

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: عصمت الله فصیحی

نام پدر: گل حسین

تاریخ تولد: 1350

محل تولد: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: سطح دو حوزه

مدرک تحصیلی: دیپلم

تحصیلات کلاسیک : دیپلم

سوابق اجرایی:

1) عضو علی البدل هیأت مدیره در دوره ششم(1389)

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: محمدرضا کمالی

نام پدر: خداداد

تاریخ تولد: 1356

محل ولادت: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: سطح سه

مدرک تحصیلی: کارشناسی فقه و معارف اسلامی

سوابق اجرایی:

1) مدیر اجرایی نسل فر دا در دوره اول(1383)

2) مسئول کانون قرآنی طه در دوره سوم(1385)

3) مسئول کمیته مالی و روابط عمومی مرکز در دوره هفتم(1390)

4) ریاست مرکز در دوره هشتم(1391)

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: محمدعارف محبی

نام پدر: عبدالحسین

تاریخ تولد: 1354

محل تولد: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: سطح سه حوزه

مدرک تحصیلی: دیپلم

سوابق کاری:

1)

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: محمداسماعیل محسنی

نام پدر: محمد صالح

تاریخ تولد: 1353

محل تولد: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: سطح دو حوزه

مدرک تحصیلی: دیپلم

سوابق کاری:

1) معاون کمیته علمی ومدیر اجرایی نسل فردا در دوره هفتم(1390)

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: نصر الله نظری(فکری)

نام پدر: عزیز الله

تاریخ تولد: 1357

محل ولادت: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: اتمام سطح سه

مدرک تحصیلی حوزوی: کارشناسی ارشد قرآن و علوم اجتماعی

سطح تحصیلات کلاسیک: دانشجوی دکتری قرآن و علوم اجتماعی

سوابق کاری:

1) مسئول بخش فرهنگی دوره اول (1384)

2) سردبیر نشریه نسل فردا دوره دوم (1385)

3) ریاست مر کز در دوره سوم(1386)

4) معاونت ریاست مرکز در دوره چهارم (1387)

5) ریاست مرکز در دوره پنجم (1388)

6) مسئول کمیته فرهنگی ومدیر مسئول نسل فردا در دوره ششم(1389)

7) مسئول کمیته علمی آموزشی در دوره هفتم(1390)

8)مسئول کمیته علمی آموزشی در دوره نهم(1392)

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: احمدعلی نوری

نام پدر: حسین علی

تاریخ تولد: 1351

محل ولادت: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: فارغ التحصیل سطح چهار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه ومعارف اسلامی

سطح تحصیلات کلاسیک: کارشناسی علوم سیاسی

سوابق اجرایی:

1) مسئول روابط عمومی در دوره اول 1383

2) مدیر اجرای نشریه در شماره های 13،14،21-22 و23-24

3) سردبیر نسل فردا شماره های 25 و26

4) رئیس هیات مدیره در دوره ششم 1389

5 مسئول کتابخانه رسول اکرم (ص) در دوره های ششم(1389) وهفتم(1390)

6) عضو هیات مدیره در دوره هفتم 1390

7) معاون ریاست مرکز در دوره هشتم 1391

8) مسئول کمیته مالی مرکز و مسئول صندوق حضرت ولی عصر(عج) در دوره نهم 1392

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: سلطان حسین نوری(جاوید)

نام پدر: گل حسین

تاریخ تولد: 1356

محل ولادت: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: سطح چهار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ اسلام

سطح تحصیلات: دانشجوی دوره دکترای تاریخ اسلام

سوابق اجرایی:

1) مسئول بخش فرهنگی در دوره اول (1383)

2) مسئول بخش علمی در دوره دوم (1384)

3) مسئول شورای عالی نظارت دوره سوم(1385)

4)سردبیر نسل فردا دردوره چهارم وپنجم(1387-88)

5) مسئول اداری مالی ومعاون مرکزدر دوره ششم (1389)

6) مسئول علمی سایت طلوع فجر در دوره هفتم (1390)

7) عضو هیأت مدیره مرکز در دوره هشتم (1391)

8) عضو هیأت نظارت مرکز در دوره نهم (1392)

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: عبدالحمید نوری

نام پدر: محمد نبی

تاریخ تولد: 1354

محل ولادت: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: خارج فقه واصول ، سال چهارم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

سطح تحصیلات کلاسیک: کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

سوابق اجرایی:

1) ریاست مرکز در دوره سوم (1385)

2) مسئول بخش فرهنگی ومدیر مسئول نسل فردا در دوره چهارم(1386)

3) مدیر سایت طلوع فجر در دوره پنجم(1387)

4)مسئول کمیه فرهنگی در دوره ششم(1389)

5) معاون مرکز و سردبیر نسل فردا در دوره هفتم(1390)

6) مسئول هیأت مدیره مرکز و مدیر فنی سایت طلوع فجر در دوره هشتم(1391)

7) ریاست مرکز در دوره نهم (1392)

 

شناسنامه:

نام ونام خانوادگی: عبدالواحد وحیدی

نام پدر: عبدالحسین

تاریخ تولد: 1354

محل تولد: ولایت غزنی

تحصیلات:

سطح تحصیلات حوزوی: سطح دو حوزه

مدرک تحصیلی: دیپلم

سوابق اجرایی:

1) مسئول بخش فرهنگی نمایندگی اصفهان در دوره هفتم1390)