اداره نشریه نسل فردا حضور شما را در این وب سایت خیرمقدم عرض نموده و از پیشنهادات و انتقادات دوستانه شما کاربر گرامی استقبال می نماید.   راه ارتباطی ما و شما:      E.mail:  Naslifarda@yahoo.com